Tjänster

KVALITET

ISO 9001:2015

Internrevison
KMA Standard
KPI
Kvalitetsgranskning
Kvalitetspolicy
Kontroll
Kvalitetsplan
LEAN
Leverantörsgranskning
Ledningssytem
Management systems
Processrevison
Processmätning
Process
Riskanalys
Ständiga förbättringar
Six Sigma
Upphandlingsgranskning

MILJÖ

ISO 14001:2015

Efterbehandling
Förorenad mark
GAP-analys
Internrevison
KMA
Kulturmiljö
Kemikalier
Livscykelperspektiv
LCA
Ledningssystem
Miljöaspekter
Miljöbalken
Miljömanagement
Miljödiplomentering
Miljörapport
Masshantering
Naturmiljö
Provtagning
Riskanalys
Utsläpp
Upphandling

ARBETSMILJÖ

ISO 45001

AFS
Arbetsmiljöverket
Arbetsberedning
BAM
BAS-P
BAS-U
Gränsvärde
Ledningsystem
Kemisk hälsorisk
KMA
OHSAS 18001
Riskanalys
Revison
Riskbedömning
SAM
Skyddsombud

CSR/HÅLLBARHET

ISO 26000

Cirkulär ekonomi
Corporate Social Responsibility
Från vagga till grav
Hållbarhetsredovisning
Hållbarhet
Hållbar utveckling
Intressentanalys
Leverantörsutveckling
Leverantörsgranskning
Leverantörrevison
SMETA
Supplier management
Supply Chain audit
Social hållbarhet
Uppförandekod
Upphandling
WCA