top of page

Tjänster

Verksamhetsstöd & Rådgivning

Konsult på plats eller konsult på distans 

 

 • Behov av en resurs som löpande kan stötta er i med ert kvalitet-, miljö-, arbetsmiljö- eller hållbarhetsarbete? 

 • Behov av rådgivning kring ert kvalitet-, miljö-, arbetsmiljö eller hållbarhetsarbete? 

 • Önskar ni en bedömning eller nulägesanalys av ert befintliga ledningssystem? 

 • Specifika frågor kring aktuell lagstiftning? 

 • Behov av riskbedömning inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö eller hållbarhet? 

 • Behov ett bollplank för vidare utveckling av verksamheten? 

 • Önskar ni få en tydlig bild av hur ert nuvarande arbetssätt överensstämmer med de krav som ställs i de olika ISO-standarderna? 

 • Vill ni få ett tydligt underlag att arbeta utifrån med konkreta åtgärdsförslag? 

 • Behöver ni hjälp med registrering i olika databaser; BASTA, Byggvarubedömningen, Svanen, Sunda Hus etc.?

 

Oavsett om ni önskar ett kort avstämningsmöte, rådgivning i specifik fråga , söker en långsiktig samarbetspartner inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö eller hållbarhet/ CSR är ni välkomna att höra av er för en öppen dialog om hur vi kan hjälpa er på bästa sätt 

Ledningssystem; kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Med erfarenhet från flera olika branscher som konsult och revisionsledare kan Thygeholm & Partner AB  

hjälpa till med att stötta er i processen för implementering av nya ledningssystem, nycertifiering eller utveckling av befintliga system. 

 

Syftet med ett ledningssystem kan självklart variera men gemensamt är ofta grundidén att ledningssystemet ska fungera som ett stöd för att leda, planera, kontrollera, följa upp och ständigt utveckla verksamheten. 

 

Vid implementering eller översyn av ert ledningssystem kan vi hjälpa till med att exempelvis identifiera hur verksamheten kan:

 • effektiviseras

 • spara tid och pengar eller

 • anpassas efter nya eller uppdaterade kund- eller myndighetskrav  

 

Ett välfungerande ledningssystem kan säkerställa att interna och externa krav från till exempel tillsynsmyndighet, allmänhet, kunder och den egna organisationen följs och bevakas. 

Ett välanpassat ledningssystem kan i många fall ge positiv påverkan på ekonomi, konkurrensfördelar och gynna långsiktigt goda affärsrelationer. 

Införa/ implementera 

 • Krav från kunder eller beställare att certifiera verksamheten? 

 • Behöver ni stöttning i certifieringsprocessen? 

 • Behöver ni hjälp med att leva upp till era kundkrav? 

 • Vill ni kvalitets- och miljösäkra er verksamhet? 

 • Vill ni kunna känna er trygga med att verksamheten är redo för certifiering? 

 

Utveckla och underhålla 

 • Är ni redan certifierade men känner att ni står still i ert förbättringsarbete? 

 • Lever ni med ineffektiva och tungadministrerade ledningssystem? 

 • Har ni behov av resurs som kan förvalta och driva ert ledningssystem? 

 

Thygeholm & Partners ambition är att ta fram och utveckla ledningssystem som är: 

 • väl anpassade till er verksamhet 

 • är värdeskapande och effektivt  

 • slimmade (inget onödigt innehåll) 

 • är enkelt att administrera och underhålla. 

ISO 9001:2015

Ett verksamhetsanpassat ledningssystem för kvalitet kan ge verktyg för att arbeta strukturerat med till exempel;

- öka kvaliteten på produkter eller tjänster

- höja produktiviteten

- minska reklamationer 

- förbättra kundnöjdhet

- förbättra interna rutiner

- minska kvalitetsbristkostnader

- ständiga förbättringar

 

ISO 14001:2015 

Ett välgrundat miljöledningssystem kan hjälpa verksamheten med att till exempel arbeta strukturerat med;

- myndighetskrav

- miljöpåverkan

- miljörisker

- produkter och tjänsters miljöprestanda

- kemikaliehantering

- ständiga förbättringar

 

ISO 45001:2023 

Ett fungerande ledningssystem för arbetsmiljö kan ge företag och organisationer verktyg och metoder för att arbeta strukturerat med till exempel;

- myndighetskrav

- arbetsmiljöfrågor

- minimera risker  inom verksamheten

- underlag för att ta fram fungerande interna rutiner 

- skapa goda förutsättningar för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö

 

Lagar & krav

Oavsett om ett företag är certifierat eller inte, så ligger ansvaret på verksamheten att säkerställa att gällande lagstiftning uppfylls och efterlevs. 

 

Thygeholm & Partner kan hjälpa er att tolka, identifiera samt kontrollera om ni följer aktuell lagstiftning för miljö och arbetsmiljö genom att: 

 • Identifiera vilka lagar som ni berörs av inom miljö och arbetsmiljö  

 • Skapa en laglista över de lagar och förordningar som ni berörs av 

 • Utföra lagefterlevnadskontroll/ lagrevision för att bedöma om ni lever upp till de lagar och krav ni berörs utav 

 • Hjälpa er med löpande lagbevakning för att hålla koll på om den lagstiftning ni berörs av ändras eller uppdateras 

Revision

Ta hjälp av Thygeholm & Partner för att planera, genomföra eller följa upp ert eller era kunders CSR/ Hållbarhetsarbete. 

Thygeholm & Partner kan bland annat hjälpa er med; 

 • Oberoende granskning av er verksam som innehåller dokumentgranskning, platsbesök, interjuver och stickprov. Sammanställt i en lättförståelig revisionsrapport där fokus ligger på förbättringsområden 

 • Känna er väl förberedda inför externrevision/ certifieringsrevision 

 • Ge input på var era förbättringsområden finns 

 • Ge input på vad som kan bli avvikelser vid externrevision 

 • "Uppstädning" inför certifieringsrevision; minska eller eliminera antal revisionsavvikelser 

 • Värdeskapande revision; det vill säga; ni ska ha nytta av resultatet

Externrevision 

Thygeholm & Partner AB anlitas av ackrediterat certifieringsorgan (RISE/ Sveriges tekniska forskningsinstitut) för att utföra tredjepartsrevisioner. 

 

Att använda en externrevisors kompetens och erfarenhet för genomförande av internrevision kan ha flera fördelar. 

Internrevision 

Behov av hjälp och stöttning vid internrevision? 

Saknar ni egen kompetens eller är er internrevisor den som tagit fram ert ledningssystem, det vill säga ej längre oberoende ? Standarderna ställer krav på att internrevisionen skall genomföras av en person som har en oberoende ställning till det område som skall revideras. 

Välplanerade internrevisioner kan ge värdefullt underlag för strategiska beslut och möjlighet att reflektera över om ni gör rätt saker och på bästa. mesta optimala sätt. 

Leverantörsrevision 

Thygeholm & Partner AB anlitas av globalt ackrediterat certifieringsorgan för att utföra hållbarhets/ CSR-revisioner/ leverantörsrevisioner. Jennie är CPI-certifierade CSR-revisor och har utfört revisioner åt ett flertal globala företag som har underleverantörer i Norden. 

 

Har ni behov av att  följa upp hur era leverantörer lever upp till era ställda krav? 

Har ni behov av att  säkerställa att den information som aktuell leverantör  lämnat stämmer? 

Vill ni arbeta systematisk med att riskbedöma er leverantörskedja? 

Vill ni öka verksamhetens trovärdighet i ert CSR/ Hållbarhetsarbete? 

bottom of page